Obchodné podmienky

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je určiť zásady darovania a prijímania finančného príspevku prostredníctvom webstránky www.zlaskykdetom.sk a definovania vzťahu medzi Príjemcom, Darcom a Poskytovateľom, stanovenie ich práv a povinností, (ďalej len Pravidlá) .


I. Definícia pojmov

1. Príjemcom je občianske združenie Z lásky k deťom , Západ 1317/46 , 028 01 Trstená, ktoré prevádzkuje webstránku www.zlaskykdetom.sk za účelom prijímania darov.

2. Darcovská výzva je žiadosť adresovaná neurčitému okruhu adresátov vytvorená prostredníctvom webovej stránky Príjemcu.

3. Poskytovateľ platobnej brány na prijímanie príspevkov je Global Payments s.r.o., so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 042 35 452 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 010 301 .

4. Poskytovateľom príspevku/Darca, je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami (ďalej len „Darca“) a zaslaním daru uzatvára s Príjemcom darovaciu zmluvu podľa § 626 a následne Občianskeho zákonníka. Za pravidelného Darcu sa považuje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu v pravidelných intervaloch poukazovať rovnakú výšku príspevku/daru v prospech Príjemcu prostredníctvom webu www.zlaskykdetom.sk

5. Príspevok/Dar je poskytnutie peňazí zo strany Darcu v prospech Príjemcu s cieľom podpory aktivít občianskeho združenia Z lásky k deťom zapísaných v stanovách.

6. Pravidelný príspevok/Dar je poskytnutie pravidelného mesačného daru zo strany Darcu, vo výške, ktorú stanovil Darca s cieľom podpory aktivít občianskeho združenia Z lásky k deťom, zapísaných v stanovách.

7. Registrácia predstavuje uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Darcom a Príjemcom, ktorého obsahom je Dohoda o prijatí Príspevku, jeho spravovaní a komunikácii s Darcom. Dohoda sa riadi týmito Pravidlami.


II. Darovanie

1. Stlačením darovacieho tlačidla v darcovskom formulári Darca poskytuje svoje kontaktné údaje do systému Príjemcu a umožňuje použiť všetky, alebo iba časť z týchto údajov na kontaktovanie Darcu a jeho informovanie o činnosti Príjemcu, ako aj o spôsobe použitia darovaných finančných prostriedkov a príspevkov. Stlačenie darovacieho tlačidla a teda uzavretie darovacej zmluvy a zmluvy o poskytnutí príspevku s Príjemcom je možné až po tom, čo Darca potvrdí, že sa oboznámil s týmito Pravidlami.


III. Pravidelné darovanie

1. Stlačením darovacieho tlačidla v darcovskom formulári Darca poskytuje svoje kontaktné údaje do systému Príjemcu a umožňuje použiť všetky, alebo iba časť z týchto údajov na kontaktovanie Darcu a jeho informovanie o činnosti Príjemcu, ako aj o spôsobe použitia darovaných finančných prostriedkov a príspevkov. Stlačenie darovacieho tlačidla a teda uzavretie darovacej zmluvy a zmluvy o poskytnutí príspevku s Príjemcom je možné až po tom, čo Darca potvrdí, že sa oboznámil s týmito Pravidlami.

2. Výberom možnosti pravidelného darovania súhlasí Darca s pravidelným mesačným “online inkasom” z uvedenej platobnej karty vo výške stanovenej Darcom pri prvom Dare.

3. Darca dostane každý mesiac email o uskutočnení pravidelného Daru. Súčasťou emailu je aj link na zrušenie pravidelného darovania.

4. Darca môže kedykoľvek ukončiť svoju podporu iniciatívy pre občianske združenie Z lásky k deťom.


IV. Práva a povinnosti darcu a príjemcu

Práva Darcu

1. Bezplatne a dobrovoľne poskytnúť príspevok prostredníctvom webu www.zlaskykdetom.sk vedeného Príjemcom; darovacia zmluva a zmluva o poskytnutí príspevku je uzavretá okamihom stlačenia darovacieho tlačidla „Odoslať platbu“, „Darujte teraz“ alebo obdobného znenia vo webovom formulári na poskytnutie príspevku.

2. Písomne požiadať Príjemcu tohto daru o informácie o použití darovaných finančných prostriedkov a príspevkov.

3. Písomne požiadať Príjemcu o vrátenie daru. Príjemca sa v prípade žiadosti Darcu o vrátenie daru riadi všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.

Povinnosti Darcu

1. Uvádzať o sebe presné, správne a pravdivé údaje (Meno, priezvisko, email,… ) .


V. Zodpovednosť

1. Príjemca sa zaväzuje použiť Príspevok od Darcu na deklarovaný účel uvedený v darcovskej výzve na webovej stránke www.zlaskykdetom.sk

2. Príjemca nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie povinnosti darcu.

3. Príjemca nenesie žiadnu zodpovednosť (neručí žiadnym spôsobom za škody) za následky vzniknuté z porušenia právnych povinností vyplývajúcich Poskytovateľovi, Darcovi zo zákona alebo z iných právnych skutočností (napr. omeškanie, porušenie Pravidiel www.zlaskykdetom.sk, porušenie zákonných povinností) okrem prípadov, keď zodpovednosť vznikla z konania/ opomenutia Príjemcu alebo keď takáto zodpovednosť vyplýva z právneho predpisu.


VI. Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov nájdete TU.


VII. Zmena pravidiel

Príjemca je oprávnený kedykoľvek zverejniť nové alebo zmeniť aktuálne Pravidlá. Príjemca je povinný o vydaní nových Pravidiel, alebo zmene existujúcich Pravidiel bezodkladne informovať Darcu a Sprostredkovateľa .


VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvný vzťah t. j. darovacia zmluva a zmluva o poskytnutí príspevku, podľa týchto Pravidiel nadobúda účinnosť stlačením darovacieho tlačidla v darcovskom formulári, ak nie je v týchto Pravidlách uvedené inak.

2. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Pravidiel, alebo vzniknuté na základe iných právnych úkonov alebo právnych skutočností s týmito pravidlami súvisiacimi sa spravujú, posudzujú a rozhodujú na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, pokiaľ z iných právnych úkonov súvisiacich s týmito Pravidlami výslovne nevyplýva niečo iné.